همکاران

گروه راتین پارلا دارای چارت سازمانی گرید بالا بوده که با توجه به تجربه بالای مدیران در این گروه تدوین شده است.